Bluestep Bank AB (publ) skriver under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

19, Januari, Stockholm. Bluestep Bank AB (publ) har officiellt undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UN Principles for Responsbile Banking) – ett enhetligt ramverk för en hållbar banksektor, utvecklat genom ett partnerskap mellan banker över hela världen och FNs Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI).

Principerna utgör det ledande ramverket i arbetet med att säkerställa att bankers strategier och praxis överensstämmer med den samhällsvisionen som fastställts genom FN:s utvecklingsmål och Parisavtalet. Banker som skrivit under avtalet åtar sig att anta ambitiösa hållbarhetsstrategier, att arbeta för att hållbarhet ska inkorporeras i hjärtat av verksamheten medan de samtidigt  tillåts vara i teknologisk framkant vad gäller hållbar finans.

 

Enligt principerna ska de banker som ställer sig bakom initiativet mäta såväl miljömässigt som socialt avtryck som uppstår av affärsverksamheten, sätta upp och implementera mål inom de områden där de bedöms ha störst påverkan samt regelbundet rapportera öppet om de framsteg som görs.

 

För Bluestep Bank är undertecknandet ett helt naturligt steg i vårt fortsatta fokus på att öka den finansiella inkluderingen. Vi vill aktivt bidra till att höja ribban i sektorn genom att sänka trösklarna för att ta sig in på såväl bank- som bostadsmarknaden och genom att vara en hållbar och transparent bank strävar vi efter att möjliggöra en tryggare ekonomi för fler människor. När nu Bluestep Bank ställer sig bakom Principerna för ansvarsfull bankverksamhet ansluter vi oss till 270 andra banker som tillsammans representerar mer än 45 procent av världens sammanlagda banktillgångar, där alla är  engagerade i hållbar finans, där man delar best-practice och arbetar tillsammans för att möjliggöra praktisk vägledning och bana väg för nya verktyg som kan gagna hela industrin.

 

Detta är ett steg på en resa av aldrig tidigare skådad skala och omfattning och det kommer i en tid när en sådan ambition är mycket angelägen för att adressera de stora globala kriserna klimatförändringar, miljöförstöring, naturförluster och sociala utmaningar. Tillsammans kan dessa kollektiva åtgärder säkerställa att lönsamhet går hand i hand med ett tydligt syfte.

 

Björn Lander, VD på Bluestep Bank säger;

“Vi är stolta över att ställa oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. På Bluestep Bank är hållbarhet kärnan i allt vi gör. Vi arbetar hårt för att kommande generationer ska få möjlighet till en stabil ekonomisk situation och få tillgång till den värdeökningsresa som ett inträde på bostadsmarknaden innebär genom att välja att se människors potential snarare än att utvärdera kapaciteter baserat enkom på någons historia. Vi är passionerade i frågor som möjliggör inkludering finansiellt och i samhället i stort, såväl på kort som på lång sikt. I och med undertecknandet av dessa principer tar vi på oss en aktiv ledarroll i att åstadkomma hållbar förändring”.

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hagman Buhlin

 

Kommunikationschef, Bluestep Bank

 

Sofia.buhlin@bluestep.se

+46 708 98 24 29

 

Om Bluestep Bank

Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den Nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi lett vägen mot finansiell inkludering för tiotusentals människor genom inträde till bostadsmarknaden och möjliggjort att ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

 

För mer information om FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet besök:

 

www.unepfi.org/responsiblebanking

 

This press release has its origin in English. Should any discrepancy occur between the English and Swedish version of the release, the English version shall prevail. 

Denna press release har engelska som originalspråk. Skulle avvikelser mellan den engelska och den svenska versionen uppstå, har den engelska versionen företräde.

Published 2022-01-19 08:00

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) skriver under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet