Bolånekompassen 2022: Fel sorts anställning och utländsk bakgrund bäddar för exkludering på bostadsmarknaden

Bara en tredjedel av personer med tidsbegränsade anställningar har beviljats bolån hos en bank, jämfört med nästan dubbelt så många bland fast anställda. Även bland utrikesfödda och deras barn är det ovanligare med bolån än bland befolkningen i stort, och utrikesfödda upplever mer än andra att banker inte är till för dem. Det visar Bolånekompassen 2022, en rapport från Bluestep Bank som undersöker exkludering på bostadsmarknaden och dess konsekvenser på människors makt över sin privatekonomi.

Rapporten bygger på en undersökning av Axiom Insight, genomförd den 7-8 februari 2022 bland 1 009 slumpmässigt utvalda personer som representerar allmänheten i Sverige. Axiom har även gjort motsvarande undersökningar i Norge och Finland, där Bluestep Bank också är verksam.

”För många är bolånet nyckeln till självbestämmande över sitt eget liv – att kunna flytta till nytt jobb eller ett bättre område. Att äga sin bostad gör det också möjligt att kunna spara och ta kontroll över sin privatekonomi. Motsatsen är ekonomisk vanmakt, särskilt i tider när priserna på el, drivmedel och livsmedel rusar och folk har små eller inga marginaler kvar”, säger Björn Lander, VD på Bluestep Bank.

Den svenska undersökningen visar att mindre än hälften av befolkningen anser att de har mycket makt att påverka sin privatekonomi, och möjligheten till bolån eller att kunna köpa sin egen bostad rankas som en av de fem viktigaste faktorerna för att få mer kontroll.

Detta är särskilt sant bland utrikesfödda, där 23 procent nämner bolånet som viktigt, jämfört med 10 procent av alla svarande. Trots detta är det färre utrikesfödda som beviljats bolån: 48 procent jämfört med 63 procent av inrikes födda.

Bland de som har svårast att få bolån sticker människor som frilansar, jobbar i projektform eller på timme ut. Endast 34 procent av dessa har beviljats bolån, vilket är lika liten andel som i gruppen arbetssökande. Bland fast anställda är andelen 65 procent.

Sammanlagt upplever 36 procent av alla svarande att de inte är prioriterade kunder hos banker, och 27 procent säger att de någon gång har blivit bortsorterade av traditionella banker, exempelvis vid låneansökning.

”Vi vet från vår verksamhet att vissa grupper är mer exkluderade från finansiella tjänster än andra och hoppas att årets rapport kan bidra med insikter om vad det innebär. Särskilt med tanke på de förslag som nu läggs för att underlätta för förstagångsköpare är det viktigt att förstå att människor har många olika utmaningar på bostadsmarknaden. Kontantinsatsen är bara en av dessa”, säger Björn Lander.

Läs hela rapporten här: https://www.bluestep.se/ekonomitips/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank, sofia.buhlin@bluestep.se +46 708 98 24 29

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Axiom Insight, som har frågat 1 009 personer om deras syn på privatekonomi och bolån. Respondenterna är från 18 år och uppåt och inbjudna för att representera Sveriges befolkning på kön, ålder och geografi. Respondenterna är inköpta från Cints paneler och är slumpmässigt utvalda för projektet. Undersökningen genomfördes 7-8 februari 2022. Resultaten är statistiskt säkerställda att representera allmänheten i Sverige med 5% konfidensintervall. Läs mer om Axiom Insight på axiominsight.se

Om Bluestep Bank
Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

Published 2022-05-09 09:30

Files

Name Files
Bolånekompassen 2022: Fel sorts anställning och utländsk bakgrund bäddar för exkludering på bostadsmarknaden