BlueStep Bank AB bokslutskommuniké 2018

Utlåning till allmänheten ökade med 6,5% jämfört med december 2017 och uppgick vid årsskiftet till 14,5 miljarder kronor.

Resultatutveckling:

1 januari – 31 december 2018 (jämfört med samma period 2017)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 746,0 Mkr (675,3)
  • Rörelsens kostnader uppgick till 483,6 Mkr (391,0)
  • Totalresultatet uppgick till 161,7 Mkr (187,1)
  • Kreditförlusterna uppgick till 50,2 Mkr (33,5)

1 juli – 31 december 2018 (jämfört med samma period 2017)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 376,5 Mkr (356,7)
  • Rörelsens kostnader uppgick till 258,2 Mkr (202,1)
  • Totalresultatet uppgick till 60,2 Mkr (107,8)
  • Kreditförlusterna uppgick till 23,5 Mkr (12,4)

Ökade intäkter förklaras främst av en ökad utlåningsportfölj. Ökade kostnader drivs huvudsakligen av investeringar i utveckling av hemsidan, förberedelser för att kunna ge ut säkerställda obligationer, processutveckling för ökad digitalisering samt nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

+46 701 48 33 85

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2019-02-28 08:00

Modified 2020-01-23 09:37

Regulatory

Files

Name Files
BlueStep Bank AB bokslutskommuniké 2018