Bluestep Banks årsstämma 2019 samt årsredovisning för 2018

Bluestep Bank AB (publ):s årsstämma ägde rum den 23 april 2019. Stämman beslutade bland annat om omval av styrelse och revisor. Styrelsen och VD avger även årsredovisning för Bluestep Bank AB (publ) för 2018.

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

-          Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

-          Stämman beslutade att vinstdispositionen balanseras i ny räkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

-          Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

-          Styrelsen bestående av Per-Arne Blomquist (styrelseordförande), Albert Gustafsson, Andreas Pettersson Rohman, Göran Bronner, Lars Wollung, Sofia Arhall Bergendorf och Toby Franklin omvaldes intill utgången av nästa årsstämma.

-          Vidare beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 20:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

+46 701 48 33 85

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2019-04-23 20:00:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Banks årsstämma 2019 samt årsredovisning för 2018