Delårsrapport januari-juni 2019 Bluestep Bank AB

Resultatet för perioden jämfört med perioden föregående år 

Koncernens resultat för perioden uppgick till 109 Mkr (91 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 20%. Ökningen är främst hänförlig till ökade ränteintäkter. Rörelseresultatet före skatt i koncernen uppgick till 137 Mkr (117 Mkr).

Räntenetto 

Koncernens räntenetto ökade med 13% jämfört med samma period föregående år, till 395 Mkr (348 Mkr). Ökningen är hänförlig till volymtillväxt i utlåning till allmänheten.

Rörelsekostnader 

Koncernens kostnader ökade med 10% jämfört med samma period föregående år, till 247 Mkr (225 Mkr). Ökningen är främst hänförlig till satsningar inom affärs-, produkt- och varumärkesutveckling samt förstärkningar inom system- och IT-området.

Kreditförluster 

Kreditförluster netto uppgick till 29 Mkr (27 Mkr).

Balansräkning 

Jämfört med perioden föregående år ökade Koncernens totala utlåning till allmänheten med 8%. Vid periodens slut uppgick utlåningen till 15 535 Mkr (14 361 Mkr per 2018-06-30, 14 522 Mkr per 2018-12-31). Utlåningen i Filialen ökade med 21% jämfört med juni 2018 och uppgick vid periodens slut till 6 184 Mkr (5 128 Mkr per 2018-06-30, 5 290 Mkr per 2018-12-31).

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 16:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2019-08-26 16:00:00

Regulatory

Files

Name Files
Delårsrapport januari-juni 2019 Bluestep Bank AB