Bluestep Bank AB (publ) bokslutskommuniké 2019

2019 var ett framgångsrikt år med det högsta rörelseresultatet någonsin i Bluesteps historia

Väsentliga händelser under 2019

Per den 31 december 2019 jämfört med samma datum föregående år

  • Rörelseresultatet ökade 29,3% och uppgick till 275 Mkr (212 Mkr). Det positiva resultatet är drivet av en fortsatt stark efterfrågan på Bluesteps bolån och mer kostnadseffektiv finansiering.
  • Utlåning till allmänheten ökade 11,0% till 16 124 Mkr (14 522 Mkr).
  • Inlåning från allmänheten ökade 9,6% till 11 421 Mkr (10 417 Mkr).
  • Kreditförluster var fortsatt låga tack vare en sund och noggrann kreditbedömning och uppgick till 60 Mkr (50 Mkr). Detta motsvarar en kreditförlustnivå på 0,37% (0,35%).
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 17,1% (17,5%). Bluesteps långsiktiga mål är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16,0%.
  • Björn Lander tillträdde som Verkställande Direktör i oktober.
  • Bluesteps underrättelse om att etablera filial och bedriva bolåneverksamhet i Finland noterades av Finansinspektionen i Sverige och i Finland.
  • Bluestep tilldelades ett kreditbetyg om Baa2 med stabila utsikter av Moody’s.
  • Intresset för Bluesteps obligationer var högt vilket medförde lägre finansieringskostnader.
  • Bluesteps ansökan att ge ut säkerställda obligationer beviljades av Finansinspektionen (enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer).

Bokslutskommunikén 2019 kan laddas ner från: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 8 501 004 00
Johanna.clason@bluestep.se 

Louise Bergström, Head of Investor Relations
+46 73 142 74 66
Louise.bergstrom@bluestep.se

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Published 2020-02-28 08:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) bokslutskommuniké 2019