Bluestep Bank delårsrapport januari - juni 2020

Resultat och finansiell ställning

Perioden avser 1 jan - 30 juni 2020 jämfört med samma period föregående år, om inte annat nämns.

 • Utlåning till allmänheten ökade 4,4% och uppgick per 30 juni 2020 till 16 215 Mkr (15 535 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 10,0%. Portföljutvecklingen påverkades negativt av den kraftiga försvagningen av den norska kronan.
 • Nyutlåningen ökade 7,7% till 2 872 Mkr (2 668 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 14,5%.
 • Rörelseresultatet minskade 27% och uppgick till 101 Mkr (137 Mkr). Justerat för valutakurseffekter, investeringar inför lanseringen av bolån i Finland och 60plusbanken, samt extra avsättning för ökade förväntade kreditförluster relaterade till covid-19, ökade rörelseresultatet 11% och uppgick till 151 Mkr.
 • Kreditförluster netto uppgick till 44 Mkr (29 Mkr), varav 14,8 Mkr (7,6 Mkr) är hänförligt till bolån. Det motsvarar en kreditförlustnivå om 0,54% (0,37%), där 0,18% (0,10%) är hänförligt till bolån. På grund av osäkerhet relaterad till covid-19 har Banken stressat sina modeller för reserveringar av framtida förväntade kreditförluster. Som ett resultat av detta inkluderar kreditförluster netto för perioden en extra avsättning om 13,5 Mkr. Större delen av avsättningen är hänförlig till privatlån utan säkerhet.
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 19,4% (17,4%). Bluesteps långsiktiga mål är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16,0%.

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

 • Den finska filialen började erbjuda bolån i Finland i juni.
 • 60plusbanken som erbjuder Nya SeniorlånetTM lanserades i maj.
 • Bluestep förstärkte sin strategiska inriktning på bolån och slutade att erbjuda privatlån utan säkerhet i februari.
 • Mia Lund Hanusek och Max Fischer blev del av bankens ledning i april med ansvar som Chief Marketing Officer, respektive Chief Information Officer.
 • Andreas Pettersson Rohman avgick från styrelsen i maj och antalet ordinarie ledamöter minskade därmed från sju till sex personer.
 • Erik Walberg Olstad tog i januari över det legala ansvaret för den norska verksamheten som Branch Manager, utöver sin roll som Chief Operating Officer i Norge.
 • Metoden för beräkning av kapitalkrav för operativ risk ändrades efter tillstånd från Finansinspektionen.

Finansiering

 • Inlåning från allmänheten ökade 6,5% och uppgick per 30 juni 2020 till 13 340 Mkr (12 525 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 15%.
 • Banken gav ut sin första säkerställda obligation om 1 700 miljoner kronor med en treårig löptid i april. Obligationen tilldelades kreditbetyget Aa1 av Moody’s.
 • Bankens kreditbetyg uppgraderades till A3 med stabila utsikter av Moody’s i juni. I februari uppgraderades kreditbetyget till Baa1 med positiva utsikter från Baa2 med stabila utsikter.
 • Obligationsinnehavarna i ”Bluestep Mortgage Securities No 3 Designated Activity Company” (Step 3) meddelades att lösen av obligationerna skulle ske i maj. Efter genomförd lösen påbörjades en frivillig likvidation av Step 3.
 • I februari återbetalade Bluestep Finans Funding No 1 AB (BFF1) en existerande kreditfacilitet om 2 000 Mkr. I samband med detta förvärvade Banken bolån av BFF1 till ett värde av 2 316 Mkr.
 • En ny kreditfacilitet om 2 000 Mkr kontrakterades i januari. Faciliteten föranleddes främst av Bankens tillstånd att ge ut säkerställda obligationer. Faciliteten återbetalades i förtid i juni.

Delårsrapporten för januari - juni 2020 kan laddas ner från: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Bergström, Head of Investor Relations
+46 73 142 74 66
Louise.bergstrom@bluestep.se

Johanna Clason, CFO
+46 8 501 004 00
Johanna.clason@bluestep.se

Detta är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020, kl. 17:30 CET.


Published 2020-08-27 17:30

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank delårsrapport januari - juni 2020