Bluestep Bank fokuserar på bolån och slutar erbjuda nya privatlån

Bluestep har beslutat att helt fokusera bankens strategiska inriktning på bolåneprodukter och därmed sluta erbjuda så kallade privatlån. Redan idag är bolån Bluesteps kärnverksamhet, vid halvårsskiftet 2019 var 94 procent av bankens totala utlåning bolån till privatpersoner. Privatlån svarade för endast 6 procent av utlåningen.

Förändringen innebär att befintliga privatlån kommer att löpa vidare som tidigare. Bluestep Bank kommer däremot inte längre att teckna några nya privatlån.

”Våra nuvarande privatlånekunder kommer inte att märka någon förändring och behöver inte agera på något sätt. Deras lån löper vidare som tidigare, säger Bluestep Banks VD Björn Lander.

Nya bolåneprodukter och nya marknader

Bluestep kommer fortsätta att investera i och utveckla både befintliga liksom nya produkter och erbjudanden inom bolånesegmentet. Banken har nyligen lanserat ett nytt specialiserat bolån för äldre, 60+, och riktar sedan en tid tillbaka också in sig på en ny växande marknad av egenföretagare och frilansare.

Bluestep har ett tydligt mål att expandera även utanför sina nuvarande marknader Sverige och Norge och kommer redan under 2020 att lansera sin tredje marknad. Med en renodling av strategin förenklas och fokuseras satsningarna.  

”Att sluta erbjuda privatlån, innebär att vi kommer fokusera våra resurser till att utveckla vår bolåneverksamhet och därmed förstärka Bluesteps position som en modern bolånebank. Samtidigt förtydligar vi bolåneerbjudandet, när vi växer och tar marknadsandelar på bolånemarknaden.” säger Björn Lander.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Bergström, Head of Investor Relations

+46 73 142 74 66

Louise.bergstrom@bluestep.se

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 12 februari 2020 kl. 08:45 CET.

Published 2020-02-12 08:45

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank fokuserar på bolån och slutar erbjuda nya privatlån