Bluestep Banks årsstämma 2020 samt årsredovisning för 2019

Bluestep Bank AB (publ):s årsstämma ägde rum den 22 april 2020. Stämman beslutade bland annat om omval av styrelse och revisor. Styrelsen och VD avger även årsredovisning för Bluestep Bank AB (publ) för 2019.

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till vinstdisposition att fritt eget kapital ska balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Styrelsen bestående av Per-Arne Blomquist (styrelseordförande), Albert Gustafsson, Andreas Pettersson Rohman, Göran Bronner, Lars Wollung, Sofia Arnhall Bergendorf och Toby Franklin omvaldes intill utgången av nästa årsstämma.
  • Slutligen beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.

Ladda ner årsredovisningen: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
johanna.clason@bluestep.se

Tel: +46 701 483 385

Louise Bergström, Head of Investor Relations
louise.bergstrom@bluestep.se

Tel: +46 731 427 466

Eller besök: www.bluestepbank.com 

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 17:00 CET.

Published 2020-04-22 17:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Banks årsstämma 2020 samt årsredovisning för 2019