Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Året i korthet

Resultat och finansiell ställning

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 16 116 Mkr (16 150 Mkr). Tillväxten dämpades av såväl försäljningen av privatlåneportföljen som försvagningen av den norska kronan (NOK). Justerat för privatlån och valutakurseffekter ökade utlåningen med 12%. 
 • Nyutlåningen för året ökade 7% till 6 197 Mkr (5 805 Mkr). Justerat för privatlån och valutakurseffekter var ökningen 22%. 
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 215 Mkr (275 Mkr). Skillnaden är hänförlig till engångskostnader till följd av omstrukturering och effektivisering av Bankens processer, samt av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar. Resultatet påverkades också av de strategiska satsningarna på bolån i Finland och det nya varumärket 60plusbanken, samt av den svagare norska kronan jämfört med föregående år. För helåret var räntenettot relativt oförändrat och kreditförlusterna minskade. 
 • Kreditförluster netto påverkades positivt av försäljningen av privatlåneportföljen och uppgick till 40 Mkr (60 Mkr). Detta motsvarar en kreditförlustnivå om totalt 0,25% (0,37%), där 0,17% (0,11%) är hänförligt till bolån. 
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 19,7% (17,9%). Bluesteps långsiktiga mål är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16%. 

Finansiering

 • I april 2020 emitterade Banken sina första säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. En totalvolym om 2 900 Mkr emitterades under året. Obligationerna tilldelades kreditbetyget Aa1 av Moody’s. 
 • Inlåning från allmänheten uppgick till 12 613 Mkr (11 421 Mkr).  
 • Under året återbetalades en RMBS-transaktion (Step 3) samt utestående kreditfaciliteter. Den utestående volymen i Step 3 var vid ingången av året 787 Mkr.  

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

 • I februari beslutade Bluestep att avveckla affärsområdet privatlån och slutade därmed att erbjuda nya privatlån, för att helt fokusera Bankens strategiska inriktning på bolåneprodukter. I november ingicks ett avtal om försäljning av privatlåneportföljen.  
 • Bluestep har framgångsrikt etablerat sig på bolånemarknaden i Finland. 
 • 60plusbanken har lanserats som nytt varumärke i Sverige.  
 • Processförbättringar har genomförts, till exempel digital signering av bolånehandlingar, vilket förenklar för våra kunder samt minskar såväl administration som Bankens klimatavtryck. 
 • Bluesteps kreditbetyg uppgraderades till A3 med stabila utsikter av Moody’s. 

Finansiell påverkan av Covid-19

 • Minskad global efterfrågan och oljeprisfall försvagade NOK, vilket innebar lägre rapporterat resultat i SEK. 
 • Den ökade osäkerheten som pandemin medförde ledde till beslut att skärpa Bankens regler för kreditbeviljning under andra kvartalet. Det medförde minskad utlåning under året. 
 • Reserveringar för kreditförluster ökades genom expertutlåtande relaterat till covid-19 och mer konservativa antaganden i reserveringsmodellen för norska bolån. 
 • Banken beslutade också att öka sin likviditetsreserv, vilket medförde ytterligare finansieringskostnader. Likviditeten var fortfarande något förhöjd vid årsskiftet. 
 • Utdelning drogs tillbaka på grund av riktlinjer från Finansinspektionen. Det resulterade i en kärnprimärkapitalrelation som var betydligt högre än Bankens långsiktiga mål.  
 • Ovanstående faktorer har ökat Bankens motståndskraft under pandemin, men sammantaget har de också haft en betydande negativ inverkan på avkastningen på eget kapital. 
 

Bokslutskommunikén 2020 kan laddas ner från: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 48 33 85
Johanna.clason@bluestep.se

 

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Published 2021-02-26 08:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2020