Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2021

Första halvåret 2021 i korthet

Resultat och finansiell ställning

 • Utlåning till allmänheten ökade 6% och uppgick per 30 juni 2021 till 17 071 Mkr (16 140 Mkr). Exklusive privatlåneportföljen som avyttrades 1 januari 2021 och valutakurseffekter var ökningen 10%. Alla tre geografier visar en positiv portföljutveckling,främst driven av ökad utlåning inom kundsegment med lägre risk.
 • Nyutlåningen ökade 17% till 3 380 Mkr (2 877 Mkr). Justerat för privatlån och valutakurseffekter var ökningen 20%.
 • Rörelseresultatet ökade 81% och uppgick till 182 Mkr (101 Mkr). Räntenettot har kunnat hållas stabilt, på grund av ökad lånebok och lägre räntekostnader genom diversifiering av Koncernens finansiering. Det har kompenserat för lägre ränteintäkter till följd av försäljningen av privatelåneportföljen. Kostnaderna för första halvåret 2021 har minskat med 9% mot föregående år. Effektiviseringar under 2021 samt poster av engångskaraktär under 2020 ligger bakom förbättringen. Utöver detta har låga kreditförluster bidragit till det ökade resultatet.
 • Kreditförluster netto uppgick till 0 Mkr (44 Mkr). Det motsvarar en kreditförlustnivå om 0,00% (0,54%). Minskningen är främst hänförlig till försäljningen av privatlåneportföljen, men även kreditförluster relaterat till bolån är lägre än föregående år.
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 21,9% (19,4%). Det långisktiga målet är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16%.

Finansiering

 • Diversifieringen av Koncernens finansiering fortsatte under första halvåret, med ökade utestående obligationsvolymer och minskad inlåning från allmänheten.
 • Banken emitterade i april sin första icke-säkerställda obligation i NOK. Volymen uppgick till 200 miljoner norska kronor med en löptid om 3 år. Samtidigt emitterades även en ny icke-säkerställd obligation på 500 miljoner svenska kronor, även den med en löptid om 3 år. I samband med emissionen genomfördes ett återköp om 130 miljoner svenska kronor av den utestående obligationen som förfaller i december 2021. Senare under våren utökades den utestående volymen i ovanstående obligationer med 350 miljoner norska kronor respektive 250 miljoner svenska kronor.
 • Per balansdagen hade Koncernen 2 620 Mkr samt 550 miljoner norska kronor utestående icke-säkerställda obligationer (under Bankens MTN-program), 2 900 Mkr säkerställda obligationer (under Bankens MTCN-program) samt RMBS-upplåning om 617 Mkr.
 • Inlåning från allmänheten minskade planenligt 17% och uppgick per 30 juni 2021 till 11 074 Mkr (13 340 Mkr).

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

 • Försäljningen av privatlåneportföljen slutfördes i början av januari 2021. Bluestep är därmed en renodlad bolånebank.
 • Gröna bolån lanserades i slutet av mars, som en del i Bankens hållbarhetsarbete.
 • Arbetet med att skapa en gemensam nordisk funktion för utlånings- och inlåningsadministration med gemensamma processer och system fortlöper enligt plan.
 • Johanna Classon lämnade Bluestep och sin roll som Chief Financial Officer (”CFO”) i början av andra kvartalet. I juli tillträdde Pontus Sardal som ny CFO för Banken.
 • Under första halvåret 2021 så har Covid-19 pandemin inte visat några materiella effekter på resultat eller volymutveckling.

Delårsrapporten för första halvåret 2021 kan laddas ner från: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pontus Sardal, CFO

pontus.sardal@bluestep.se

Tel: +46 701 499 315

Eller besök: www.bluestepbank.com  

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, den svenska lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08:30 CET.

Published 2021-08-26 08:30

Modified 2023-07-17 07:17

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2021