Bluestep Banks årsstämma 2021 samt Års- och Hållbarhetsredovisning 2020

Årstämman för Bluestep Bank AB (publ) ägde rum den 22 april 2021. Stämman beslutade bland annat om omval av styrelse och revisor. Styrelsen och VD avger även årsredovisning för Bluestep Bank AB (publ) för 2020.

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till vinstdisposition att fritt eget kapital ska balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Styrelsen bestående av Per-Arne Blomquist (styrelseordförande), Albert Gustafsson, Lars Wollung, Sofia Arhall Bergendorff, Toby Franklin, Rolf Stub och Simon Tillmo omvaldes intill utgången av nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.

Års- och Hållbarhetsredovisningen kan laddas ner från: https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Lander, VD
bjorn.lander@bluestep.se

Tel:  +46 8 501 004 00

Eller besök: www.bluestepbank.com  

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08:00 CET.

Published 2021-04-23 08:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Banks årsstämma 2021 samt Års- och Hållbarhetsredovisning 2020