Årsstämma 2022 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Årsstämman för Bluestep Bank AB (publ) ägde rum den 26 april 2022. Stämman beslutade bland annat om omval av sex av styrelsens ledamöter inklusive dess ordförande samt valde en ny styrelseledamot. Stämman beslutade även om omval av revisorn. Bluestep Bank AB (publ) offentliggör också års- och hållbarhetsredovisning för 2021, som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

 

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank AB (publ) samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om vinstutdelning till Bluestep Holding AB (ägare av 100 procent av aktierna i Bluestep Bank AB (publ)) om 300 Mkr för räkenskapsåret 2021 och att resterande till förfogande belopp ska överföras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Stämman beslutade reducera antalet ledamöter i styrelsen från åtta (8) till sju (7).
  • Stämman omvalde Per-Arne Blomquist (styrelseordförande), Albert Gustafsson, Toby Franklin, Rolf Stub, Simon Tillmo och Julia Erhardt till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma, och valde även Jayne Almond som ny styrelseledamot för motsvarande period. Lars Wollung och Sofia Arhall Bergendorff ställde inte upp för omval.
  • Stämman omvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan nedladdas genom: bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

 

För mer information vänligen kontakta,

Björn Lander, VD, Bluestep Bank

+ 46 736 73 18 99

bjorn.lander@blustep.se


Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 708 98 24 29

sofia.buhlin@bluestep.se
 

eller besök: www.bluestepbank.com  
 

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 18.30 CET.

Published 2022-04-26 18:30

Modified 2022-04-26 18:36

Regulatory

Files

Name Files
Årsstämma 2022 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2021