Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Året i korthet
 

Resultat och finansiell ställning

 • Utlåning till allmänheten ökade 14% och uppgick till 18 333 Mkr (16 116 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 10%. Alla geografier visar en positiv portföljutveckling, främst driven av ökad utlåning inom kundsegment med lägre risk.
 • Nyutlåningen ökade 16% till 7 169 Mkr (6 197 Mkr). Justerat för privatlån och valutakurseffekter var ökningen också 16%, då skillnaden i nyutlåning av privatlån under 2020 motsvarade valutakurseffekterna under 2021.
 • Rörelseresultatet ökade 51% och uppgick till 325 Mkr (215 Mkr). Ett stabilt räntenetto tillsammans med kostnadsbesparingar drivet av effektiviseringar under 2021 har bidragit till det ökade resultatet. Bankens K/I tal har därmed minskat till 62%, vilket är en förändring med åtta procentenheter sedan föregående år.
 • Kreditförluster netto uppgick till 7 Mkr (40 Mkr). Det motsvarar en kreditförlustnivå om 0,04% (0,25%). Minskningen är främst hänförlig till försäljningen av privatlåneportföljen, men även kreditförluster relaterat till bolån är lägre än föregående år.
 • Den positiva utvecklingen av rörelseresultatet bidrog även till en ökad avkastning på eget kapital med fyra procentenheter till 14,6% (10,1%).
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 16,4% (19,7%). Målsättningen är en kärnprimärkapitalrelation om 16%.
 • Styrelsen föreslår till ordinarie stämma en utdelning om 300 Mkr för räkenskapsåret 2021.
   

Finansiering

 • Under 2021 har diversifieringen av Koncernens finansiering fortsatt, med ökade utestående obligationsvolymer och minskad inlåning från allmänheten. Förändringen har bidragit till en lägre finansieringskostnad.
 • Under andra kvartalet emitterade Banken sin första icke-säkerställda obligation i norska kronor. Volymen uppgick till 200 miljoner norska kronor med en löptid om 3 år. Volymen utökades till 550 miljoner norska kronor senare under samma kvartal.
 • Per balansdagen hade Koncernen 2 050 Mkr samt 550 miljoner norska kronor utestående icke-säkerställda obligationer (under Bankens MTN-program), 5 300 Mkr säkerställda obligationer (under Bankens MTCN-program) samt RMBS-upplåning om 492 Mkr.
 • Inlåning från allmänheten minskade planenligt 17% och uppgick till 10 426 Mkr (12 613 Mkr).
   

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

 • I augusti beslutade Finansinspektionen att inte förlänga rekommendationen om utdelningar till följd av pandemin, vilket möjliggjorde för styrelsen i Bluestep Holding AB (100% ägare av Banken) att under en extra bolagsstämma i oktober besluta om en vinstutdelning om 250 miljoner kronor.
 • Under 2021 skrev Banken under FN:s principer om ansvarsfull bankverksamhet och lanserade gröna bolån i Sverige.
 • Den gemensamma nordiska funktionen för in- och utlåningsadministration etablerades i slutet av året i syfte att realisera synergier och bädda för en fortsatt tillväxt.
 • Satsningarna på kapitalfrigöringskrediter i Sverige och bolån i Finland fortgår och per årsskiftet var utestående lånevolym ca 800 Mkr. Rörelseresultatet belastas fortsatt med ca 50 MKr.
 • Pontus Sardal tillträdde som ny Chief Financial Officer (”CFO”) för Banken i juli.
 • I oktober tillträdde Julia Ehrhardt till styrelsen vilket innebar att styrelsen utökades från 7 till 8 ledamöter.
 • Covid-19 pandemin har inte haft några materiella effekter på resultat eller volymutveckling under året.
   

Väsentliga händelser efter periodens slut
 

 • EQT VII, den indirekta majoritetsägaren i Banken, har initierat en översyn för att utforska strategiska alternativ för dess ägande i Koncernen, vilket inkluderar, men inte begränsas till, en potentiell börsnotering. Inget beslut har ännu fattas angående något strategiskt alternativ, inte heller rörande tidplan. Vidare uppdateringar till marknaden kommer att tillhandahållas om och när så är lämpligt.
   

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

“2021 har varit året där vi bockat av de sista leveranserna i vår strategiska färdplan som sattes år 2018. Nyckelleveranserna försäljning av privatlåneportföljen, etableringen av en gemensam nordisk bankplattform, ett ökat fokus på hållbarhet och en ny varumärkesstrategi har alla bidragit till ett ökat antal kunder inom samtliga produktsegment och geografier, som resulterat i det bästa rörelseresultatet någonsin i Bluestep Banks historia. Alla framgångar under året 2021 är bevis på att vår strategiska ompositionering var rätt. Vi står nu än bättre rustade för att nyttja vår unika marknadsposition samtidigt som vi fortsätter att växa vår kund- och produktlinje – allt inom ramen för en specialiserad bolånebank."

 
 

För mer information vänligen kontakta,

Björn Lander, VD, Bluestep Bank

+ 46 736 73 18 99

bjorn.lander@bluestep.se


Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 708 98 24 29

sofia.buhlin@bluestep.se
 

eller besök: www.bluestepbank.com  
 

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08.30 CET. 

 

Published 2022-02-24 08:30

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2021