Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2022

Första halvåret 2022 i korthet

Resultat och finansiell ställning
 

• Utlåning till allmänheten ökade 11% och uppgick till 18 981 Mkr (17 071 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 9%.

• Nyutlåningen uppgick till 3 351 Mkr (3 380 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var minskningen 3%, då både NOK och EUR stärktes mot SEK jämfört med samma period föregående år.

• Räntenettot ökade med 7% till 442 Mkr (412 Mkr).

• Rörelseresultatet minskade med 28% och uppgick till 130 Mkr (182 Mkr). Främsta skälen till minskningen är poster av engångskaraktär, delvis hänförliga till den strategiska översynen som initierats av Koncernens ägare om 25 Mkr, samt intäkter från försäljningen av privatlåneportföljen föregående år, 18 Mkr. Rörelseintäkter har även påverkats negativt av orealiserade förluster av finansiella instrument värderade till verkligt värde.

• Kreditförluster netto uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), en kreditförlustnivå om 0,00% (0,00%).

• Avkastningen på eget kapital var 12,1% (15,9%).

• Kärnprimärkapitalrelationen var 17,0% (21,9%). Målsättningen är en kärnprimärkapitalrelation om 16%.
 

Finansiering
 

• I maj månad återbetalades Koncernens sista utestående RMBS-transaktion (Step 4). Koncernen har därmed tagit ytterligare ett steg mot dess långsiktiga finansieringsstruktur, bestående av säkerställda obligationer, icke-säkerställda obligationer samt inlåning från allmänheten.

• Under första halvåret 2022 genomfördes två utökningar av utestående säkerställda obligationer om 300 Mkr vardera. Per balansdagen hade Koncernen 5 900 Mkr utestående säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTCN-program.

• Per balansdagen hade Koncernen 2 050 Mkr samt 550 miljoner norska kronor utestående icke-säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTN-program.

• Inlåning från allmänheten uppgick till 10 919 Mkr (11 074 Mkr).


Strategisk utveckling och väsentliga händelser
 

• Den 24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Bluestep Bank analyserar kontinuerligt omvärldsläget och bedömer i nuläget risken för direkt påverkan på verksamheten som låg. Bluestep Bank har inga kunder eller leverantörer i Ryssland eller i Ukraina och har implementerat åtgärder för att minska den indirekta makroekonomiska påverkan på verksamheten relaterad till kriget.

• Den strategiska översynen initierad av EQT VII, den indirekta majoritetsägaren i Bluestep Bank, pågår som tidigare kommunicerats. Inget beslut har ännu fattats angående något strategiskt alternativ, inte heller rörande tidplanen. Vidare uppdateringar till marknaden kommer att tillhandahållas om och när så är lämpligt.

• Den gemensamma nordiska funktionen för in- och utlåningsadministration etablerades i slutet av föregående år, i syfte att realisera synergier och bädda för fortsatt tillväxt. Under det första halvåret i år har nästa steg tagits, där migrering till ett gemensamt in- och utlåningssystem för alla segment genomförts.

• Det nya onboardingsystemet SMART lanserades i Norge och Finland, och Sverige väntas följa inom en snar framtid.

• Satsningarna på kapitalfrigöringskrediter i Sverige och bolån i Finland fortgår och per sista juni var den gemensamma utestående lånevolymen 1 176 Mkr (453 Mkr). Rörelseresultatet belastas fortsatt med 28 Mkr (24 Mkr).

• Vid årsstämman valdes Jayne Almond in till styrelsen. Då Sofia Arhall Bergendorff och Lars Wollung inte ställde upp för omval, minskade styrelsen från 8 till 7 ledamöter.
 

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

“Trots ett utmanande makroekonomiskt klimat så fortsätter Bluestep Bank att leverera stabil tillväxt och ser en positiv underliggande vinstutveckling. Våra tillväxtinitiativ, 60plusbanken i Sverige och bolån i Finland, har dubblerat lånevolymen jämfört med föregående år. I ett tuffare ekonomiskt klimat kommer fler människor att exkluderas från den traditionella banksektorn vilket ger oss en möjlighet att inkludera än fler på bostadsmarknaden. Vår diversifierade produktportfölj bäddar för en motståndskraftig verksamhet redo för ytterligare tillväxt även i utmanande makroekonomiska tider”.

 

För att läsa rapporten i sin helhet:

https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/
 

För mer information vänligen kontakta;

Björn Lander, VD, Bluestep Bank

+ 46 736 73 18 99

bjorn.lander@bluestep.se


Sofia Hagman Buhlin, kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 708 98 24 29

sofia.buhlin@bluestep.se
 

eller besök: www.bluestepbank.com  
 

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08.30 CEST. 

 

Published 2022-08-25 08:30

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2022