Årsstämma 2023 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Årsstämman för Bluestep Bank AB (publ) ägde rum den 28 april 2023. Stämman beslutade bland annat om omval av styrelsens sex ledamöter. Stämman beslutade även om omval av revisorn. Bluestep Bank AB (publ) offentliggör också års- och hållbarhetsredovisning för 2022, som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank AB (publ) samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till vinstdisposition att fritt eget kapital ska balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
  • Stämman omvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan nedladdas genom: bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För mer information vänligen kontakta,

Björn Lander, VD, Bluestep Bank
+ 46 73 673 1899

bjorn.lander@blustep.se

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245

juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com  

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 18.30 CET.

Published 2023-04-28 18:30

Modified 2023-04-28 18:57

Regulatory

Files

Name Files
Årsstämma 2023 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2022