Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Året i korthet

Resultat och finansiell ställning

 • Utlåning till allmänheten ökade 11% och uppgick till 20 346 Mkr (18 333 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 9%.
 • Nyutlåningen uppgick till 6 903 Mkr (7 169 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var minskningen 6%, då både NOK och EUR stärktes mot SEK jämfört med samma period föregående år.
 • Räntenettot ökade med 11% till 921 Mkr (833 Mkr).
 • Rörelseresultatet minskade med 5% och uppgick till 310 Mkr (325 Mkr). Rörelseintäkterna ökade under året, men poster av engångskaraktär hänförliga till den strategiska översynen som initierats av Koncernens ägare (36 Mkr) och ökade kreditförlustreserveringar ledde till en minskning av rörelseresultatet med 5%.
 • Kreditförluster netto uppgick till 28 Mkr (7 Mkr), en kreditförlustnivå om 0,14% (0,04%).
 • Avkastningen på eget kapital var 13,9% (14,6%).
 • Kärnprimärkapitalrelationen var 17,2% (16,4%). Målsättningen är en kärnprimärkapitalrelation om 16%

Finansiering

 • I maj månad återbetalades Koncernens sista utestående RMBS-transaktion (Step 4). Koncernen har därmed tagit ytterligare ett steg mot dess långsiktiga finansieringsstruktur, bestående av säkerställda obligationer, icke-säkerställda obligationer samt inlåning från allmänheten.
 • Under första halvåret 2022 genomfördes två utökningar av utestående säkerställda obligationer om 300 Mkr vardera. Per balansdagen hade Koncernen 5 900 Mkr utestående säkerställda obligationer under Bluestep Bank:s MTCN-program.
 • Per balansdagen hade Koncernen 1 550 Mkr samt 550 miljoner norska kronor utestående icke-säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTN-program.
 • Inlåning från allmänheten uppgick till 13 239 Mkr (10 426 Mkr).

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

 • Året 2022 har karakteriserats av snabba förändringar i makroläget och geopolitiska osäkerheter skapade av konflikten i Ukraina. Detta har lett till högre räntor, höga energipriser och ökad inflation. Framtiden är fortsatt präglad av osäkerheter och Bluestep Bank följer utvecklingen noga och implementerar åtgärder vid behov.
 • Den strategiska översynen initierad av EQT VII, den indirekta majoritetsägaren i Bluestep Bank, har avslutats och EQT VII har beslutat att förbli engagerade i Bluestep Bank.
 • Båda Bluestep Banks tillväxtområden, kapitalfrigöringskrediter i Sverige och bolån i Finland, dubblade utestående lånevolym och uppgick till 1 011 Mkr (542 Mkr) respektive 511 Mkr (219 Mkr) per årsskiftet.
 • Bluestep Bank meddelade Finansinspektionen om avsikten att bedriva gränsöverskridande verksamhet genom att erbjuda inlåning från allmänheten i Tyskland. Underrättelsen noterades av Finansinspektionen och därefter även av Finansinspektionens motsvarighet i Tyskland (”BaFin”). Detta möjliggör för Bluestep Bank att ytterligare diversifiera Koncernens finansiering.
 • Den gemensamma nordiska funktionen för in- och utlåningsadministration etablerades i slutet 2021. Under 2022 har nästa steg tagits, där förflyttning till ett gemensamt in- och utlåningssystem slutfördes.
 • Jayne Almond utseddes till ny styrelseordförande då Per-Arne Blomquist valde att avgå. Hans avgång tillsammans med beslutet av Sofia Arhall Bergendorff och Lars Wollung att inte ställa upp för omval vid årsstämman, minskade antal ledamöter i styrelsen från 8 till 6.

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

"2022 var ett år av fortsatt stabila resultat. Trots den svåra geopolitiska situationen och allvarliga konsekvenser för det makroekonomiska klimatet uppvisade Bluestep Bank både en stark tillväxt i utlåning till allmänheten samt en fortsatt stark lönsamhet. Under 2022 fortsatte vi att ta ytterligare steg i etableringen av marknadsandelar i Finland och för kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken i Sverige. Vidare effektiviserade vi verksamheten med omvandlingen till en core banking platform och en centraliserad backoffice. I tider av svårigheter förblir Bluestep Bank ett motståndskraftigt företag och mer relevant än någonsin tidigare. Exkludering från både bostadsmarknaden och från traditionella banker har lämnat utrymme för en modern bolånebank som syftar till att förbättra den finansiella inkluderingen genom bostadsägande."

För mer information vänligen kontakta,

Björn Lander, VD, Bluestep Bank
+ 46 (0)73 673 1899

bjorn.lander@bluestep.se

 

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 (0)70 306 2245

juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Published 2023-02-23 08:30

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2022