Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2023

Första halvåret i korthet

Perioden avser 1 januari - 30 juni 2023 (jämförelsetal för samma period föregående år).

Resultat och finansiell ställning

• Utlåning till allmänheten ökade med 8% till 20 458 Mkr (18 981 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 6%.

• Nyutlåningen uppgick till 2 868 Mkr (3 351 Mkr). Justerat för valutakurseffekter var minskningen 12%, då EUR stärktes mot SEK jämfört med samma period föregående år.

• Räntenettot ökade till 461 Mkr (442 Mkr), en ökning om 4%.

• Rörelseresultatet uppgick till 198 Mkr (130 Mkr). Rörelseresultatet påverkades positivt av vinster på finansiella transaktioner och negativt av ökade reserveringar för förväntade kreditförluster. I jämförelsetalen ingår poster av engångskaraktär hänförliga till den strategiska översynen som initierades av Koncernens ägare under 2022.

• Kreditförluster netto uppgick till -16 Mkr (0 Mkr), motsvarande en kreditförlustnivå om 0,15% (0,00%).

• Avkastningen på eget kapital var 17,8% (12,1%).

• Kärnprimärkapitalrelationen var 17,7% (17,0%) och översteg därmed målsättningen om 16% med god marginal.

Finansiering

• Koncernens långsiktiga strategi är att ha en väl diversifierad finansiering, främst bestående av inlåning från allmänheten samt utgivande av säkerställda obligationer samt seniora icke säkerställda obligationer.

• Under första halvåret 2023 återbetalades en av Bluestep Banks utestående säkerställda obligationer, med en volym uppgående till 1 900 Mkr. Per balansdagen hade Koncernen 4 000 Mkr utestående säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTCN-program.

• Per balansdagen hade Koncernen 1 550 Mkr samt 550 miljoner norska kronor utestående icke-säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTN-program.

• Inlåning från allmänheten uppgick till 14 082 Mkr (10 919 Mkr).

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

• Det första halvåret har präglats av ett fortsatt osäkert makroekonomiskt läge med ihållande hög inflation, räntor som fortsätter stiga och geopolitiska osäkerheter på grund av konflikten i Ukraina. Bluestep Bank har vidtagit åtgärder för att hantera uppkomna risker, men också för att tillvarata nya möjligheter. Bluestep Bank följer utvecklingen noga och implementerar ytterligare åtgärder vid behov.

• Båda Bluestep Banks tillväxtområden, kapitalfrigöringskrediter i Sverige och bolån i Finland, ökade utestående lånevolym och uppgick till 1 163 Mkr (817 Mkr) respektive 625 Mkr (359 Mkr) per balansdagen.

• I juni 2023 ingick Bluestep Bank ett avtal om att förvärva Bank2 ASA, en norsk specialiserad bolånebank och leverantör av refinansieringstjänster.

• Som en del i Bankens uppbyggnad av en gemensam nordisk funktion för in- och utlåningsadministration avyttrades dotterbolaget Bluestep Servicing AB under perioden.

• Efter att ha meddelat finansinspektionen i Sverige respektive Tyskland under 2022, kommer Bluestep Bank börja erbjuda inlåningsprodukter i EUR till kunder bosatta i Tyskland, vilket kommer bidra till en fortsatt diversifiering av Koncernens finansiering.

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

"Första halvan av 2023 är ett bevis på vår förmåga att blomstra inom en utmanande makroekonomisk miljö. Den djupgående inverkan från pågående konflikter och stigande räntor på de globala marknaderna testade vår motståndskraft och beslutsamhet. Vår verksamhet, om än inte immun inför dessa utmaningar, navigerade skickligt situationen med precision och framförhållning. Vi tillskriver vår tillväxt till hängivenheten och motståndskraften hos alla våra medarbetare, som fortsätter vara grunden i våra framgångar.”

För att läsa rapporten i sin helhet:
https://www.bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För mer information vänligen kontakta:
Björn Lander, VD, Bluestep Bank
+ 46 73 673 1899

bjorn.lander@blustep.se

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245

juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 18.30 CEST.

Published 2023-08-24 18:30

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Delårsrapport 2023