Årsstämma 2024 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Årsstämman för Bluestep Bank AB (publ) ägde rum den 26 april 2024. Stämman beslutade bland annat om omval av styrelsens sex ledamöter. Stämman beslutade även om omval av revisorn. Bluestep Bank AB (publ) offentliggör också års- och hållbarhetsredovisning för 2023, som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman fattade bland annat följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bluestep Bank AB (publ) samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till vinstdisposition att fritt eget kapital ska balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
  • Stämman omvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Daniel Eriksson.


Års- och hållbarhetsredovisningen kan nedladdas genom: bluestepbank.com/investor-relations/financial-reports/

För mer information vänligen kontakta:

Björn Lander, VD, Bluestep Bank
+ 46 73 673 1899
bjorn.lander@blustep.se

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com


Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och den norska verdipapirhandelloven § 5 - 12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 18.30 CET.

Published 2024-04-26 18:30

Modified 2024-04-26 19:10

Regulatory

Files

Name Files
Årsstämma 2024 i Bluestep Bank AB (publ) samt offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för 2023