Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

Året i korthet

Resultat och finansiell ställning

Den finansiella prestandan och ställningen påverkas av förvärvet av Bank2, vilket är fullt konsoliderat från och med den 31 oktober.

• Utlåning till allmänheten ökade med 29% till 26,205 MSEK (20,346 MSEK). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 6%.

• Nyutlåningen uppgick till 7,009 MSEK (6,903 MSEK). Justerat för valutakurseffekter var ökningen 4%.

• Räntenettot ökade till 959 MSEK (921 MSEK), en ökning om 4%.

• Rörelseresultatet uppgick till 298 MSEK (310 MSEK). Bank2 har sedan förvärvsdagen bidragit med 16,2 MSEK till rörelseresultatet. Rörelseresultatet påverkades marginellt av vinster från finansiella transaktioner och förväntade kreditförlustavskrivningar för Bluestep Banks portfölj, exklusive Bank2, ökade med 25,8 MSEK.

• Nedskrivning och utfasning av äldre system uppgick till 6,6 MSEK och överensstämde med den nordiska strategin och det nya kundhanteringssystemet. Jämförelseperioden påverkades av engångskostnader (36 MSEK) relaterade till den strategiska översynen som initierades av Koncernens ägare under 2022. Innevarande år inkluderar omstruktureringskostnader efter förvärvet av Bank2 om 22 MSEK. Direkt hänförliga transaktionskostnader avseende förvärvet uppgick till cirka 45 MSEK på koncernnivå.

• Netto kreditförluster uppgick till 48 MSEK (28 MSEK), motsvarande en kreditförlustnivå om 0.18% (0.14%). • Avkastningen på eget kapital var 11.7% (13.9%).

• Kärnprimärkapitalrelationen (CET1) uppgick till 16.9% (17.0%) för den konsoliderade situationen, vilket är över det angivna målet på 16%. Den totala kapitalrelationen uppgick till 17.4%.

Finansiering och upplåning

Koncernens långsiktiga strategi är att ha en väl diversifierad finansiering, främst bestående av inlåning från allmänheten samt utgivande av säkerställda obligationer och icke säkerställda obligationer.

• Under första halvåret av 2023 återbetalades en av Bluesteps utestående säkerställda obligationer, med en volym uppgående till 1,900 MSEK. Under andra halvåret utfärdades en ny säkerställd obligation, motsvarande 1,000 MSEK. Vid periodens slut hade Koncernen 5,000 MSEK utestående säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTCN-program.

• Per balansdagen hade Koncernen en utestående volym på 1,850 MSEK samt 550 MNOK utestående icke säkerställda obligationer under Bluestep Banks MTN-program.

• Rörelseresultatet påverkades marginellt av vinster från finansiella transaktioner och förväntade kreditförlustavskrivningar för Bluestep Banks portfölj, exklusive Bank2, ökade med 25,8 MSEK.

• Vidare hade Koncernen en utestående volym om 60 MNOK i AT1-instrument respektive 60 MNOK i T2- instrument, tidigare emitterade av Bank2.

• Inlåning från allmänheten uppgick till 20,513 MSEK (13,239 MSEK). Inlåning i EUR via en tysk insättningsplattform tillhandahållen av Raisin GmbH ("Raisin") lanserades under årets andra hälft, vilket diversifierade Koncernens finansiering ytterligare. Ökningen av inlåning från allmänheten i Norge är främst beroende av förvärvet av Bank2.

Strategisk utveckling och väsentliga händelser

• En viktig milstolpe i Koncernens historia var förvärvet av Bank2 ASA (”Bank2”) den 31 oktober 2023. Detta strategiska steg syftar till att utöka Koncernens verksamhet i Norge och på så vis stärka positionen som den ledande specialistbolånebanken i Norden. Koncernens utlåningsportfölj ökade med cirka 4 887 MNOK genom förvärvet.

• Under andra halvåret 2023 började Bluestep att erbjuda inlåningsprodukter i euro till kunder bosatta i Tyskland, efter notifiering till Finansinspektionen (”FI”) i Sverige respektive den tyska Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”). En ytterligare finansieringskälla utgör ett värdefullt tillskott till Koncernens bolåneverksamhet i Finland. Inlåning i en ytterligare valuta bidrar även till förbättrad matchning mellan tillgångar och skulder samt ökad diversifiering av Koncernens finansiering.

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

"Under ett utmanande år har Bluestep Bank visat en stor motståndskraft och anpassningsförmåga till de förändrade förutsättningarna på marknaden och i våra kunders privatekonomi. Vår strategiska utveckling mot digitalisering och vårt åtagande för inkludering har inte bara stärkt våra verksamheter utan också förbättrat kundupplevelsen. Vi ser positivt på framtiden och kommer att fortsätta att driva vår mission att stärka individer genom finansiell inkludering och förverkligandet av bostadsägande för fler.”

För mer information vänligen kontakta:

Björn Lander, VD, Bluestep Bank
+ 46 (0)73 673 1899
bjorn.lander@bluestep.se

 Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 (0)70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08.30 CET.

Published 2024-02-22 08:30

Modified 2024-04-26 19:07

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2023